De stichting Umoja (Swahili voor ‘eenheid’) is opgericht in 2004. In dat jaar vergezelden Piet en Annette Borsje, Vreni en Piet van Tiggelen op hun werkbezoek in Kenia namens stichting Pamodja. Piet († 16 september 2012 ) en Vreni ondersteunden in die tijd een aantal (school)projecten in het dorp Vuga, nabij Kwale.

Annette tijdens haar eerste bezoek aan Kenia

Op hun reis met de familie Van Tiggelen ontdekten Piet en Annnette dat het speciaal onderwijs in Kenia weinig aandacht krijgt en gebrek heeft aan alles. Na een bezoek aan de ‘School for the Mentally Challenged’ in Kwale zetten Piet en Annette zich direct in om een aantal kinderspeelplaatsen op het terrein van deze school te realiseren. In deze beginfase hielpen Piet en Annette ook bij het organiseren van sportactiviteiten en het opzetten van een winkeltje waaruit, door de leerlingen gemaakte, strandtassen en kettingen werden verkocht. Deze activiteiten bleken de aanzet tot een langdurige relatie met het speciaal onderwijs in Kwale en omgeving. Kortom: een particulier initiatief dat begon met het financieren van speeltoestellen groeide uit tot een ANBI-stichting met vele particuliere donateurs en sponsors uit het bedrijfsleven.

Wie ondersteunen we?
Umoja ondersteunt in Kwale (Kenia),
● dove kinderen en dove jongeren;
● kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
Hierbij gaat het nadrukkelijk om kinderen en jongeren die benadeeld zijn door armoede en/of uitsluiting; de allerarmsten.

Hoe ziet onze ondersteuning er concreet uit?
Umoja heeft een partnerschap met drie scholen binnen het speciaal onderwijs in Kwale.
1.  Basisschool/internaat voor (100) dove kinderen, Kwale
2.  Middelbare Ambachtschool voor (40) dove jongeren, Kwale
3.  School for the (125) Mentally Challenged, Kwale.
Onze stichting initieerde samen met lokale partners tevens het (4) Dovencentrum in Kwale; een werk-woon-project voor (15-20) dove jongeren.

Spelen en sporten
Bij al onze projecten zetten zetten we, naast onderwijskwaliteit en goede voorzieningen, nadrukkelijk in op speel- en sportmogelijkheden. Hierbij gaan we uit van de gedachte dat kinderen en jongeren moeten kunnen spelen en sporten en daardoor ook leren om beter met elkaar om te gaan. Uiteraard is sporten ook gewoon gezond voor lichaam en geest. In samenwerking met de lokale schoolleiders organiseert Umoja regelmatig sportdagen en sportactiviteiten en nemen de scholen met teams deel aan sporttoernooien. Ook investeren we structureel in buitenspeeltoestellen zoals, wippen, klimrekken, glijbanen en schommels voor de kleinsten en sportvelden (met baskets en doelen) voor de jongeren.

Umoja’s secretaris Jaap Boot buigt zich over de einduitslag van een basketbal/voetbaltoernooitje voor dove kinderen in Kwale.Er is slechts één winnaar, maar er is een beker voor iedereen.

Waarom verdienen deze kinderen onze steun?
Gehandicapte kinderen hebben een moeilijke positie in Kenia. Sommigen krijgen nauwelijks zorg van de familie en het komt helaas nog altijd voor dat gehandicapte kinderen worden verstoten.  Hoewel hun positie de laatste jaren sterk verbetert, heerst er nog altijd een taboe op het hebben van een handicap. Een school zoeken voor een gehandicapt kind is dan ook niet gangbaar. Vaak moeten ouders overtuigd worden van het feit dat ook hun gehandicapt kind zich kan ontwikkelen. Bovendien hebben ouders meestal het geld er niet voor (over). Sommige kinderen komen via bemiddeling door ambtenaren, een lokale chief of via de politie op een speciale school terecht.
Een groot probleem is ook dat de Keniaanse overheid nauwelijks investeert in speciaal onderwijs. Veel scholen voor speciaal onderwijs worden in Kenia in de lucht gehouden door donateurs uit het buitenland. Daarom verdienen deze kinderen onze steun.

 

 

Onze doelstelling
Ons algemene doel is de normalisatie en integratie van dove en verstandelijk beperkte kinderen en jongeren in de Keniaanse samenleving. Wij denken hieraan te kunnen bijdragen door te investeren in de ontwikkeling van het speciaal onderwijs in Kwale en Kinango, Zuid-Oost Kenia. Het is ons doel het onderwijs in deze dorpen zo te organiseren dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en komen tot zelfrealisatie (op wat voor niveau dan ook).

Voor de kinderen en jongeren met een verstandelijk beperking geldt in het bijzonder dat we hen voorbereiden op teruggaan naar huis. En wel zodanig dat ze van (economische) betekenis kunnen zijn voor hun familie.

Voor de dove kinderen geldt in het bijzonder dat het onderwijs moet leiden tot een zelfstandig bestaan in de Keniaanse samenleving. Dit is mogelijk omdat doofheid geen leerbeperking is. Voor dove kinderen geldt dat zij met gerichte scholing en de juiste ondersteuning een kans hebben op een zelfstandige (zelfvoorzienende) toekomst. Hiervoor bieden we onderwijs in drie stappen: basisschool, ambachtschool en begeleid wonen en werken vanuit het Dovencentrum.

Afgeleide doelstellingen
We streven ernaar om de ambachtsschool en het Dovencentrum in Kwale in 2022 volledig financieel en organisatorisch zelfstandig te laten draaien; dus zonder sponsoring vanuit onze stichting. De praktijk zal leren of dit een reëel doel is. Zeker voor wat betreft het Dovencentrum. Want hiermee zijn we pioniers in Kenia. Wij kennen geen vergelijkbaar project. Wellicht zullen we onze doelen bij moeten stellen als de Keniaanse omstandigheden daar om vragen.
Tevens streven we ernaar dat het ministerie van Onderwijs zich (financieel) zal gaan inzetten voor het bekostigen van het speciaal onderwijs in Kwale en Kinango. Dit gebeurt nu in zeer geringe mate.

 

Hoe realiseren we ons doel?
We realiseren ons doel door:

1. Het bieden van financiële ondersteuning
Onze financiële middelen bestaan uit: giften en donaties van particulieren (ook erfstellingen en legaten), sponsoring vanuit het bedrijfsleven en subsidies. We zetten onze financiële middelen in voor zaken als:
● het bouwen van (nieuwe) slaapzalen en leslokalen;
● salarissen van leerkrachten, schoolleiders, coaches en bewakers;
● buitenspeelvoorzieningen (draaimolens, schommels, wippen);
● voedzame maaltijden;
● schoolmaterialen (gereedschap, bakovens, hout e.d);
● sportactiviteiten (incidenteel en regulier), sportmateriaal en sportaccommodatie;
● het realiseren van een watervoorzieningssysteem op de schoollocaties;
● het realiseren van energievoorziening (solar) op de schoollocaties.

2. Het delen van expertise
Het uitwisselen van expertise tussen lokale schoolbestuurders, lokale docenten, andere lokale betrokkenen en onze bestuursleden is belangrijk in ons werk. De wensen, behoeften en ideeën van de lokale (school)bestuurders en docenten blijft altijd de bron van waaruit we putten.

3. Lobbywerk
Samen met lokale (school)bestuurders zullen we lobbyen bij het ministerie van Onderwijs om gelden los te krijgen voor het speciaal onderwijs.

4. Veldbezoeken
Om onze doelstelling praktisch te realiseren, bezoekt de bestuursvoorzitter (meestal samen met een ander bestuurslid) elk half jaar Kwale. Samen met de lokale betrokkenen worden dan activiteiten geëvalueerd, bijgestuurd en gestart.
Een ander formeel contactmoment is de maandelijkse update (per e-mail) van onze coördinatoren in Kwale. In de dagelijkse praktijk is er wekelijks (soms dagelijks) (app)-contact tussen de betrokkenen in Kenia en de mensen in Nederland.

Microkredieten
Naast het ondersteunen van het speciaal onderwijs biedt Umoja mensen in Kenia de gelegenheid om een rentevrij microkrediet af te sluiten (leenrente in Kenia gemiddeld 20%). We verstrekken microkredieten (van 1%) aan mensen waarmee we al langere tijd lokaal samenwerken. Denk aan docenten, bewakers, schoolleiders of ondernemers uit het dorp Kwale waarmee we op goede voet staan. Wij geloven dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Bij een microkrediet hoort altijd een business plan en een contract waarin de aflossingstijd en de aflossingsdelen zijn vastgelegd.

Juridisch
Umoja is een stichting, dus publiekrechtelijk rechtspersoon. De werkzaamheden zijn feitelijk en volgens de regelgeving van de instelling zonder winstoogmerk. De werkzaamheden dienen feitelijk en volgens de regelgeving van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang.

De doelstellingen en activiteiten van de instelling zullen niet aanzetten tot haat of gebruik van geweld. De bestuurders, management en/of gezichtsbepalende personen zijn hiervoor nooit veroordeeld.

Er is voldoende gewaarborgd dat een bestuurslid niet over het vermogen van de instelling kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden feitelijk en volgens de regelgeving van de instelling zonder beloning, met uitzondering van een onkostenvergoeding.

De instelling heeft een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen en de bestedingen daarvan.

Bij opheffing wordt van de instelling een batig saldo feitelijk en volgens de regelgeving van onze instelling zo besteed dat daarmee het algemeen belang is gediend

Samenstelling van het bestuur
Het Algemeen Bestuur van de stichting Umoja is per 11 december 2012 als volgt samengesteld:

Dhr. P.(Piet) Borsje, voorzitter
Dhr. J.(Jaap) Boot, secretaris
Dhr. C.C.J.M. (Carl) van Kuijck, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, goederen of diensten. Hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde diensten.

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting vergoed.